top of page

Statut

Na tej strani najdete statut kluba, kot tudi povezavo do njega.

STATUT

SLOVENSKI KLUB ZA OVČARSKE IN PASTIRSKE PASME – KLUB 1

 

 

I. SPLOŠNE  DOLOČBE

 

​1. Člen

SLOVENSKI KLUB ZA OVČARSKE IN PASTIRSKE PASME – KLUB 1 (v nadaljevanju Klub 1) je samostojno in nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, katerih namen je strokovno, športno in ljubiteljsko kinološko delo, vsebinsko opredeljeno v nadaljevanju tega statuta.

Klub je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki temeljijo na veljavnih predpisih Republike Slovenije in določilih tega statuta.

Nameni ustanovitve in delovanja kluba niso politični, ideološki ali verski.

 

​2. Člen

Društvo se imenuje SLOVENSKI KLUB ZA OVČARSKE IN PASTIRSKE PASME – KLUB 1

Območje delovanja kluba je Republika Slovenija.

Sedež kluba je v Ljubljani.

Naslov sedeža društva je Cesta v Zeleni log 21, 1000 Ljubljana

V prihodnje se naslov kluba spremeni ob zamenjavi predsednika kluba.

Skrajšano ime društva je KLUB 1.

 

​3. Člen

Klub v pravnem prometu zastopa s tem statutom določena oseba. Zastopnik kluba je lahko le poslovno sposobna fizična oseba.

Delovanje kluba je javno, organizirano skladno s predpisi in pravnim redom Republike Slovenije in temeljnim načelom enakopravnosti članov.

Članstvo v klubu je prostovoljno in neomejeno pod pogoji, ki jih določa ta statut.

Za zakonito poslovanje odgovarjata klub in zastopnik kluba. Klub odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu z vsem svojim premoženjem.

 

​4.Člen

Klub ima zaščitni znak, ki je okrogle oblike s stiliziranimi obrisi treh psov v sredini, okoli katerih je polkrožni napis »Slovenski klub za ovčarske in pastirske pasme«, pod njim pa napis »Klub 1« ter »KZS – FCI«.

Klub v pravnem prometu uporablja svoj žig, katerega obvezna sestavina je polno ime kluba.

 

​5. Člen

Klub je član Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) in s tem posredno Mednarodne kinološke zveze FCI (v nadaljevanju FCI).

Klub se lahko povezuje s sorodnimi organizacijami oziroma se včlanjuje v zveze ali združenja doma ali v tujini pod pogojem, da dejavnost te organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije, KZS ali FCI, ter s predpisi, ki urejajo področje zaščite živali. O tem odloča Skupščina kluba.

 

 

​6. Člen

Člani kluba uresničujejo svoje pravice in obveznosti na skupščini, sejah upravnega odbora, nadzornem odboru ter stalnih ali občasnih komisijah kluba.

V zvezah društev uresničujejo člani kluba svoje pravice in obveznosti preko delegatov ter s sodelovanjem v organih zveze društev. Delegate določi Skupščina Kluba.

 

 

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE KLUBA

​7. Člen

Namen kluba je dvigovati in širiti kinološko kulturo in uresničevati kinološko dejavnost in politiko, pospeševati njihovo namembnost ter povezati vse vrste skrbnikov ovčarskih in pastirskih pasem v organizirano okolje, podprto s strokovnjaki, ki se s pasmami srečujejo na strokoven način (različni kinološki strokovni delavci, veterinarji, inštruktorji, ... ).

 

​8. Člen

Področja osnovne dejavnosti kluba so:

 • upravljanje kluba v  najširšem pomenu;

 • strokovno kinološko delo;

 • športno kinološko delo;

 • ljubiteljske kinološke aktivnosti.

 

9. Člen​

Cilji društva:

 • doseči visoko kinološko kulturo med člani kluba;

 • doseči upoštevanje vzrejnih standardov med člani kluba, ki so vzreditelji in skrbniki ovčarskih in pastirskih pasem psov;

 • doseči prepoznavnost delovanja kluba v okviru slovenske in mednarodne kinologije na podlagi organiziranja razstav, strokovnih seminarjev, srečanj;

 • doseči povezovanje skrbnikov ovčarskih in pastirskih med seboj kakor tudi z ostalimi kinološkimi strokovnimi delavci, veterinarji, inštruktorji.

 

​10. Člen

Temljene naloge kluba so:

 • strokovno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje vzrediteljev in drugih članov kluba;

 • svetovanje lastnikom psov pasem, ki spadajo pod okrilje kluba, o vzgoji, negi in prehrani psov;

 • svetovanje bodočim lastnikom psov pri izbiri pasme in nakupa psov;

 • svetovanje vzrediteljem o odgovorni vzreji ter o načrtovanju vzrejnih kombinacij;

 • vodenje vzreje pasem, ki spadajo pod okrilje kluba z namenom doseganja vse boljše kakovosti zunanjosti in značaja pasem;

 • sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju vzrejne politike pasem;

 • organiziranje vzrejnih pregledov in drugih kinoloških prireditev – ocenjevanj zunanjosti, razstav, tekem v delu, nastopov, strokovnih in družbenih srečanj;

 • vodenje strokovnih evidenc in analiz v zvezi ovčarskimi in pastirskimi pasmami;

 • skrb za strokovni razvoj sodnikov in vzrediteljev ovčarskih in pastirskih pasem preko strokovnih izobraževanj v organizaciji kluba, z namenom pridobitve poznavanja standardov pasem in osnovnih veterinarskih postopkov pri vzreji psov pasem, ki jih pokriva klub;

 • izdajanje mnenj o strokovni usposobljenosti kandidatov za sodniške pripravnike in kinološke sodnike, predlaganje člana izpitne komisije KZS za skupino FCI 1;

 • vzdrževanje stalnega stika s spremembami standardov  pasem FCI 1 in z vzrejno politiko kinološke organizacije pristojne za standarde FCI 1 pasem, posredovanje kriterijskih in terminoloških navodil sodnikom;

 • posredovanje informacij in navodil vzrejnim referentom KZS;

 • pregledovanje posameznih legel;

 • publiciranje strokovnih člankov, navodil in druge kinološke literature;

 • prizadevanje za zaščito živali v lasti vzrediteljev kluba v sodelovanju s strokovnimi delavci – vzrejnimi referenti KZS, ki so zadolženi za pregled vseh rodovniških legel in ugotavljanju zagotavljanja osnovnih vzrejnih določil v skladu s standardi KZS in FCI

 

​11. Člen

Klub lahko, v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi opravlja pridobitno dejavnost, ki mora biti povezana z nameni in nalogami kluba, ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za doseganje ciljev in namenov kluba in sicer kot dopolnilno dejavnost k nepridobitni dejavnosti društva.

Dobiček se porabi za temeljno delovanje društva, za kritje materialnih stroškov, nabavo osnovnih sredstev potrebnih za delovanje kluba in izobraževanje svojih članov.

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene s tem statutom.

Klub lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:

 • 82.300 (organiziranje razstav, sejmov, srečanj);

 • 85.590 (organiziranje strokovnih seminarjev);

 • 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij (oglaševanje);

 • 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (vzrejni pregled).

 

 

III. ČLANSTVO

 

​12. Člen

Članstvo v klubu je prostovoljno in osebno. Pravno osebo v klubu zastopa pooblaščenec.

Članstvo v klubu je redno ali častno.

Redni član kluba lahko postane vsaka poslovno sposobna fizična ali pravna oseba:

 • ki je ljubitelj, vzreditelj, lastnik psa/psov ovčarskih ali pastirskih pasem, strokovnjak, in ima veselje do delovanja v klubu;

 • podpiše pristopno izjavo, s katero izrazi voljo postati član društva in s katerim se obveže v celoti spoštovati ta statut ter druge akte ali sklepe kluba in plačevati članarino;

 • plačati vpisnino.

 

​13. Člen

O vlogi za sprejem odloča upravni odbor kluba, ki preveri izpolnjene pogoje za članstvo. Vlogo za članstvo lahko zavrne, če ugotovi, da oseba, ki želi postati član društva, ne izpolnjuje pogojev. Zavrnjeni vlagatelj vloge za sprejem ima možnost pritožbe, katero obravnava in o njej odloča skupščina na prvem naslednjem rednem sklicu.

 

​14. Člen

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Po dopolnjenem sedmem letu in dopolnjenega petnajstega leta podpiše pristopno izjavo sam, njegov zakoniti zastopnik pa mora podati pisno soglasje. Zakoniti zastopnik zastopa takšnega člana v organih društva.

Po 15 letu starosti se lahko vsak član včlani v društvo brez soglasja zakonitega zastopnika in pridobi vse pravice, kot jih imajo ostali polnoletni člani, ne more pa zastopati društva, saj je na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o društvih lahko zastopnik društva le poslovno sposobna fizična oseba.   

15. Člen

Člani kluba so lahko tudi tujci, ki pisno izrazijo takšno željo. Zanje veljajo enaki pogoji in pravice kot za slovenske državljane.

 

​16. Člen

Klub ima tudi častne člane. Častni član lahko postane oseba, ki je s svojim delom pripomogla k ugledu in razvoju kluba. Častne člane na predlog upravnega odbora imenuje skupščina kluba.

Častni člani ne plačujejo članarine.

Častni član, ki hkrati ni tudi redni član kluba, ne more delovati v organih kluba in nima pravice odločati.

 

​17. Člen

Pravice rednih članov Kluba so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe Kluba;

 • da sodelujejo pri delu Kluba in dajejo predloge organom Kluba;

 • da so informirani o delovanju Kluba;

 • da prejmejo priznanja in nagrade za delo v klubu;

 • da zahtevajo in dobijo strokovno pomoč kluba pri vzreji in drugih kinoloških dejavnosti.

 

​18. Člen

Redni člani so lahko vključeni v delovanje Kluba z delovanjem v organih kluba.

 

​19. Člen

Obveznosti rednih članov so:

 • da spoštujejo ta statut, etični kodeks  in druge akte kluba ter sklepe organov kluba;

 • vestno opravljanje funkcije, za katero so bili izvoljeni;

 • spoštovanje vzrejnih pravil ter drugih sklepov kluba in KZS;

 • da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše oz. nove člane kluba;

 • prenašanje znanja na mlajše oz. nove člane kluba;

 • spoštovanje zakona in norm o zaščiti živali;

 • varovanje ugleda kluba s svojim delom in obnašanjem, vedno in povsod;

 • skrb za dostojno predstavljanje slovenske kinologije na domačih in tujih kinoloških prireditvah;

 • obveščanje kluba o spremembi naslova ali drugih podatkov, ki jih zbira klub v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov;

 • redno plačevanje članarine.

 

​20. Člen

Članstvo v Klubu preneha na naslednje načine:

 • z izstopom iz kluba;

 • s črtanjem člana iz članstva zaradi neplačila članarine po sklepu upravnega odbora

 • z izključitvijo po pravnomočnem sklepu disciplinske komisije;

 • s smrtjo člana;

 • s prenehanjem delovanja kluba.

 

​21. Člen

Član lahko izstopi iz članstva kluba prostovoljno s pisno izjavo o izstopu, ki jo pošlje upravnemu odboru kluba.

Člana se črta iz članstva kluba, če kljub opominu v 30-ih dneh ne plača članarine za tekoče leto, in na podlagi sklepa Upravnega odbora društva.

 

​22. Člen

Višino članarine in vpisnine določa skupščina Kluba.

 

 

IV. ORGANIZACIJA KLUBA

 

23. člen

Med dvema volilnima skupščinama izvaja klub svojo dejavnost z voljenimi organi in funkcionarji kluba, upravnim odborom ter strokovnim telesi.

 

24. člen

Upravni organi  kluba so:

 • skupščina;

 • upravni odbor;

 • nadzorni odbor;

 • disciplinska komisija.

 

V skladu z obrazložitvijo UE Ljubljana in dejstvom, da je vzrejna komisija strokovni organ Kinološke zveze Slovenije in ne kluba, se strokovno telo iz 24. člena  in 48. člen »Vzrejna komisija« brišejo iz tega statuta.

 

Funkcionarji kluba so:

 • predsednik kluba;

 • podpredsednik kluba;

 • tajnik kluba;

 • predsednik nadzornega odbora;

 • predsednik disciplinske komisije;

 • predsednik statutarne komisije.

25. člen

Za zastopanje kluba v drugih organizacijah (KZS, evropske ali svetovne pasemske sekcije), Skupščina kluba izvoli ali imenuje delegata kluba.

 

26. člen

Sodelovanje in delo v klubu je na podlagi prostovoljnosti neplačljivo. Izjemoma lahko upravni odbor za izpeljavo določene naloge prizna članu nagrado, predvsem kot povračilo stroškov.

 

 

SKUPŠČINA

 

27. člen

Skupščina je najvišji organ kluba in jo sestavljajo vsi člani kluba.  Na skupščini se volijo drugi organi kluba. Glasovalno pravico imajo vsi redni člani kluba stari nad 15 let.

Zasedanje skupščine je javno. Lahko ima poslovnik o svojem delu.

 

28. člen

Skupščina je lahko redna in izredna.

Redno skupščino  skliče upravni odbor oziroma predsednik kluba, predvidoma v prvi polovici tekočega leta.

Izredno skupščino lahko skliče po potrebi predsednik kluba sam. Skliče jo tudi po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali pa jo skliče na zahtevo najmanj polovice članstva. Izredna skupščina sklepa samo o stvari, zaradi katere je bila sklicana.

Vabila za skupščino s priloženim dnevnim redom in kompletnimi materiali morajo biti poslana najmanj deset dni pred zasedanjem skupščine po redni pošti.

 

29. člen

Pristojnosti skupščine so:

 • potrdi poslovnik o zasedanju skupščine;

 • voli člane v delovne organe skupščine;

 • sprejema statut kluba in njegove spremembe ali dopolnitve;

 • sprejema etični kodeks kluba in njegove spremembe ali dopolnitve;

 • sprejema letne načrte na predlog upravnega odbora;

 • sprejema letno poročilo o delu in finančno poročilo;

 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika in člane upravnega odbora kluba ter člane nadzornega odbora in disciplinske komisije;

 • sprejema poročilo upravnega odbora, nadzornega odbora,  in disciplinske komisije;

 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije in dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba;

 • sprejema pravilnike in druge interne akte kluba;

 • razpravlja in sklepa o drugih vprašanjih, za katera je pristojna po tem statutu in drugih aktih kluba in KZS;

 • sprejema finančni načrt in zaključni račun;

 • odloča o članstvu v zvezah društev doma in v tujini;

 • imenuje častne člane;

 • sklepa o nakupu in prodaji nepremičnin;

 • odloča o višini letne klubske članarine in vpisnine;

 • odloča o prenehanju, spojitvi ali pripojitvi kluba;

 • odloča o drugih zadevah v okviru svojih pristojnosti.

                                                       

30. člen

Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.

Če se odloča o:

 • spremembi statuta ali

 • prenehanju delovanja Kluba,

je potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3 navzočih članov.

 

31. člen

Mandatna doba voljenih organov in funkcionarjev je 5 let.

Voli se lahko prisotne in odsotne člane. Odsotne člane se lahko voli le, če je na skupščini predloženo njihovo pisno soglasje.

 

32. člen

Skupščina Kluba je sklepčna, če je ob napovedani uri prisotnih več kot polovica članov z glasovalno pravico. Če ob napovedani uri začetka skupščine ni kvoruma, se začetek odloži za 15 minut.  Po tem času pa skupščina lahko veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj tretjina članov. Če skupščina tudi tedaj ni sklepčna, se začetek ponovno odloži za 15 minut, po tem pa se kvorum zniža na vsaj osem članov.

 

33. člen.

Skupščino otvori predsednik kluba in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva in drugih delovnih organov skupščine (zapisnikarja, overitelja zapisnika, po potrebi tudi drugih) ter potrditve dnevnega reda.

Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik in dva člana. Po izvolitvi prevzame vodenje skupščine izvoljeno delovno predsedstvo.

 

34. člen

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, zapisnikar in overitelj zapisnika.

 

 

UPRAVNI ODBOR

 

35. člen

Upravni odbor kluba je izvršilni organ, ki z organizacijskimi, administrativnimi in strokovno-tehničnimi opravili vodi delo kluba med dvema zasedanjema skupščine po sprejetem programu dela in sklepih skupščine. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini kluba.

 

36. člen

Upravni odbor Kluba ima 5 članov. Sestavljajo ga predsednik in štirje člani  kluba. Člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo podpredsednika in tajnika. Predsednik kluba je predsednik upravnega odbora.

Mandat za sestavo upravnega odbora pridobi z izvolitvijo predsednik kluba. Članstvo v upravnem odboru je vezano na mandat predsednika.

Po konstituiranju upravnega oddbora je predsednik dolžan člane kluba seznaniti z njegovo sestavo na uradni spletni strani kluba.

 

37. člen

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje zadeve:

 • sklepa o sklicu redne in izredne skupščine kluba;

 • pripravlja dnevni red in gradivo za skupščino;

 • pripravlja predloge za organizacijske in strokovne listine Kluba;

 • pripravlja poročila o delu ter delovne načrte;

 • skrbi za racionalno finančno poslovanje Kluba;

 • sprejema letni načrt prireditev in ga usklajuje z drugimi člani KZS;

 • skrbi za vodenje vseh potrebnih evidenc o članstvu in psih;

 • imenuje po potrebi stalne in občasne komisije;

 • skrbi za dviganje strokovne ravni članstva;

Upravni odbor sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov upravnega odbora. Sklepe sprejema z enostavno večino.

 

38. člen

Upravni odbor zastopa in navzven predstavlja predsednik kluba. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča podpredsednik. Listine finančnega značaja podpisuje predsednik ali podpredsednik, listine administrativne narave pa predsednik ali tajnik kluba.

 

39. člen

Upravni odbor lahko za izvajanje določenih nalog imenuje komisije, ki so potrebne za upravljanje društva in komisije, ki so ustanovljene zaradi uresničevanja dejavnosti. Z oblikovanjem komisij upravni odbor članstvu omogoči aktivno sodelovanje na različnih področjih delovanja kluba in članom teh delovnih komisij zagotovi organizirano sodelovanje pri strokovnem in ljubiteljskem kinološkem delu kluba preko komisije kluba. Mandatna doba članov komisij je vezana na mandat upravnega odbora.

Komisija za upravljanje društva so:

 • statutarna komisija;

 • volilna komisija;

 

Komisije za uresničevanje dejavnosti so:

 • komisija za vzgojo, šolanje in oskrbo psov pasem FCI 1;

 • komisija za vzrejno prakso.

 

40. člen

Statutarna komisija je tričlanska, njene naloge so:

 • priprava sprememb statuta;

 • priprava ostalih upravnih aktov in pravil;

 • pomoč ostalim komisijam pri sestavi njihovih pravilnikov in poslovnikov.

Člani statutarne komisije na svoji konstitutivni seji, ki jo skliče predsednik kluba, izvolijo ali imenujejo svojega predsednika.

 

41. člen

Volilna komisija je tričlanska, njene naloge so:

 • vodi volilni postopek;

 • najmanj 30 dni pred potekom mandata članov vseh skupščinskih organov razpiše volitve ter opravlja naloge, ki so navedene v poglavju Volitve organov.

 

42. člen

Komisija za vzgojo, šolanje in oskrbo psov pasem FCI 1, njene naloge so:

 • skrb za pravilno socializacijo in nekonfliktno bivanje v urbanem okolju;

 • organizira izobraževanje za člane na področju vzgoje, šolanja, razstavne dejavnosti in oskrbe psov;

 • nudi strokovno pomoč lastnikom psov pasem FCI 1;

 • organizira in opravlja izpite in tekme iz področja šolanja psov, npr. iz pašnje, poslušnosti/B-Bh;

 • vodi evidenco opravljenih izpitov iz pašnje in ostalih vrst šolanja;

 • organizira strokovne seminarje na temo oskrba, zdravje, socializacija, razstavljanje psov.

 

43. člen

Komisija za vzrejno prakso, njene naloge so:

 • ukvarjanje z vzrejno problematiko;

 • seznanjenje in sodelovanje z vzrejno prakso iz matičnih držav pasem FCI 1;

 • sodelovanje s strokovno vzrejno komisijo;

 • skrb za izboljšanje in izpopolnjevnje vzrejne prakse pri vzrediteljh kluba

 

 

NADZORNI ODBOR

 

44. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih kot svoj organ izvoli skupščina za mandatno dobo pet (5) let z možnostjo ponavljanja mandata.

Člani nadzornega odbora na svoji konstitutivni seji, ki jo skliče predsednik kluba, izvolijo ali imenujejo svojega predsednika.

 

45. člen

Nadzorni odbor nadzira delovanje upravnega odbora, predsednika kluba, finančno in materialno poslovanje kluba, zakonitost delovanja kluba ter tudi druge aktivnosti Kluba. O svojih ugotovitvah poda na skupščini Kluba neodvisno pisno poročilo.

Nadzorni odbor lahko v naslednjih primerih od predsednika zahteva sklic izredne skupščine:

 • ob ugotovitvi, da predsednik ali člani upravnega odbora delujejo v nasprotju s statutom kluba;

 • ob ugotovitvi, da predsednik ali člani upravnega odbora delujejo v nasprotju z veljavno zakonodajo RS;

 • ob ugotovitvi neracionalnega finančnega in materialnega poslovanja kluba;

 • ob ugotovitvi, da klub ne vodi finančno poslovanje v skladu s finančnimi standardi RS.

 

46. člen

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora in drugih izvršilnih organov, imajo pa pravico do udeležbe na sestankih upravnega odbora in drugih izvršilnih organov.

 

47. člen

Sestanek nadzornega odbora je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov in veljavno sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov.

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini Kluba.

 

 

PREDSEDNIK KLUBA

 

48. člen

Predsednik kluba je zakoniti zastopnik kluba.

Naloge in pristojnosti predsednika kluba so  predvsem:

 • skrbi in je odgovoren za zakonitost delovanja kluba ter spoštovanje in izvajanje tega statuta in drugih aktov kluba;

 • skrbi za izvrševanje sklepov organov kluba;

 • zastopa klub v javnosti, pravnem prometu in pred pristojnimi organi;

 • sklepa in podpisuje pogodbe s pravnimi in fizičnimi osebami;

 • predstavlja klub doma in v tujini;

 • je mandatar za sestavo upravnega odbora in njegov predsedujoči;

 • pripravlja, sklicuje in vodi seje upravnega odbora;

 • sklicuje in otvarja zasedanja skupščine;

 • zagotavlja in je odgovoren za javnost delovanja društva.

 

Predsednika v času njegove odsotnosti nadomešča podpredsednik, določen kot njegov namestnik.

 

Pri predčasnem odstopu predsednika prevzame podpredsednik vse naloge in pristojnosti predsednika kot vršilec dolžnosti do prvega sklica skupščine.

Predsednik za svoje delo odgovarja skupščini.

 

 

TAJNIK

 

49. člen

Tajnik skrbi za urejenost arhiva Kluba, skrbi za administrativne zadeve, vodi zapisnike in korespondenco ter druga dela po nalogu predsednika kluba.

Tajnika izvolijo izmed sebe člani upravnega odbora. Funkcija tajnika je vezana na mandat predsednika.

 

 

50. člen

Tajnik za svoje delo odgovarja predsedniku kluba in skupščini.

 

 

BLAGAJNIK

 

51. člen

 

Blagajnik je zadolžen za urejenost finančnega poslovanja Kluba in za pravilno in ažurno poslovanje blagajne. Skrbi, da je finančno-materialno poslovanje Kluba v skladu z zakoni in predpisi. Blagajnik po potrebi sodeluje s knjigovodskim sodelavcem, ki je v principu pogodbeno angažiran.

 

52. člen

Finančno poslovanje Kluba je javno.

Blagajnik za skupščino pripravi letno poročilo o finančnem-materialnem poslovanju in osnutek finančnega načrta za posamezno leto ter ga najkasneje 15 dni pred skupščino dostavi predsedniku Kluba. Delo blagajnika lahko opravlja tudi tajnik kluba.

Blagajnik za svoje delo odgovarja predsedniku kluba in skupščini.

Blagajnika izvolijo izmed sebe člani upravnega odbora. Funkcija blagajnika je vezana na mandat predsednika

 

 

V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

 

53. člen

Disciplinsko komisijo voli skupščina. Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani. Predsednika komisije izvolijo člani izmed sebe na prvi konstitutivni seji, ki jo skliče predsednik Kluba.

 

54. člen

Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.

Seja disciplinske komisije je sklepčna, če sta prisotna vsaj dva člana in veljavno sprejema sklepe, če zanje glasujeta vsaj dva člana.

 

 

55. člen

Disciplinski prekršek stori član Kluba ki:

 • zavestno in namerno krši statut kluba, kakor tudi druge akte Kluba;

 • z neprimernim obnašanjem ustvarja nered in moti delo organov kluba ali klubskih prireditev;

 • žali ali kleveta drugega člana kluba;

 • s svojim delovanjem vnaša razdor med člane oziroma organe kluba;

 • ne opravlja nalog in funkcij ali pa te opravlja nevestno in s svojim ravnanjem povzroča škodo klubu;

 • ravna v nasprotju s splošno sprejetimi kinološkimi in etičnimi normami.

 

Disciplinske prekrške in disciplinske ukrepe podrobneje opisuje disciplinski pravilnik kluba, ki ga sprejme skupščina kluba.

 

56. člen

O disciplinskih prekrških odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki posluje po disciplinskem pravilniku kluba.

O pritožbah proti ukrepom disciplinske komisije odloča na svojem prvem sklicu skupščina kluba kot drugostopenjski organ.

Član se ima pravico pisno pritožiti v roku 30 dni po prejemu sklepa I. stopnje na skupščino Kluba, ki o zadevi dokončno odloča. Pritožbo pošlje disciplinski komisiji, ki preda pritožbo in vso potrebno gradivo predsedniku kluba.

 

57. člen

Disciplinska komisija lahko izreče članom Kluba naslednje disciplinske ukrepe:

 • ustni opomin,

 • pisni opomin

 • prepoved udeležbe na kinoloških prireditvah kluba za določeno obdobje,

 • opomin pred izključitvijo ali izključitev iz članstva kluba za določeno obdobje in

 • trajna izključitev iz članstva kluba.

 

 

VI. KANDIDACIJSKI POSTOPEK

 

58. člen

Kandidacijski postopek za voljene funkcionarje in organe vodi tričlanska volilna komisija, ki jo pred volilno skupščino imenuje upravni odbor. Volilna komisija mora vsaj šestdeset (60) dni pred datumom volilne skupščine člane kluba o sklicu obvestiti in jih pozvati k vložitvi kandidatur. Kandidat za predsednika mora kandidaturi obvezno priložiti pisni program dela za naslednje mandatno obdobje. Skrajni rok za oddajo kandidatur je trideset (30) dni pred sklicem skupščine.

 

Volilna komisija poročilo o kandidacijskem postopku skupaj z vabilom na skupščino razpošlje vsem članom kluba tako, da ga prejmejo najmanj deset (10) dni pred sklicem skupščine.

 

 

VII.  MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE KLUBA

 

59. člen

Dohodki kluba so iz nepridobitne in pridobitne dejavnosti.

Dohodki iz nepridobitne dejavnosti so:

 • javna sredstva;

 • sredstva KZS za izvajanje programa;

 • vpisnina in članarina;

 • prispevki in dotacije sponzorjev;

 • prostovoljni prispevki članov.

Dohodki iz pridobitne dejavnosti so:

 • dohodki od organiziranja razstav, vzrejnih pregledov in oglaševanja;

 • dohodki od organiziranja strokovnih seminarjev

 

Če Klub pri opravljanju pridobitne dejavnosti doseže presežek prihodkov nad odhodki, le tega uporabi za doseganje namenov in nalog, zaradi katerih je bil ustanovljen.

 

 

 

 

 

60. člen

Vse premoženje Kluba mora biti ustrezno evidentirano v knjigovodskih listinah Kluba. S premoženjem Kluba gospodari upravni odbor po načelih dobrega gospodarja.

 

61. člen

Finančno-materialno poslovanje se opravlja v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, s katerim sta določena tudi način in oblika izkazovanja podatkov o premoženju in poslovanju Kluba.

Podatke se izkazuje v skladu z računovodskim standardom za društva.

Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme Klub, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju Kluba in mora biti sestavljeno v skladu z računovodskim standardom za društva in s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju.                       

 

62. člen

Klub ima svoj transakcijski račun, registriran skladno s predpisi, preko katerega opravlja vse svoje finančno poslovanje.

 

63. člen

Finančno dokumentacijo podpisuje predsednik ter podpredsednik ali tajnik kluba, ki ju za to pooblasti predsednik.

 

64. člen

Sponzorji kluba so fizične in pravne osebe, ki finančno, materialno, moralno ali kako drugače pomagajo klubu.

Razmerja in obveznosti sponzorja ter kluba so določene s posebno pogodbo, ki jo v imenu kluba podpiše predsednik kluba. Sponzorsko pogodbo pred sklenitvijo potrdi upravni odbor.

 

 

VIII. KONČNE DOLOČBE

 

65. člen

Klub preneha:

 • po sklepu skupščine,

 • po samem zakonu,

 • s spojitvijo z drugimi klubi,

 • s pripojitvijo k drugemu klubu.

 

Skupščina lahko sprejme sklep o prenehanju kluba. Tak sklep je sprejet, če zanj glasuje najmanj 2/3 na skupščini navzočih članov.

 

Društvo po samem zakonu preneha, če dejansko preneha delovati oziroma če je bilo v razdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovano za prekršek iz 3. točke prvega odstavka 52. člena ZDru-1.

 

Prenehanje po samem zakonu ugotovi pristojni organ z odločbo. V primerih iz prve ali druge alineje pripada premoženje Kinološki zvezi Slovenije,  proračunska sredstva pa se vrne v proračun.

 

Skupščina lahko sprejme tudi sklep o spojitvi z drugimi klubi ali pripojitvi k drugemu klubu. V tem primeru se premoženje prenese na klub, ki bi nastal s spojitvijo, oz. na klub, h kateremu bi se klub pripojil.

 

 

Celje, 23.2.2020                                                                                   Predsednica

                                                                                                              Lidija Okleščen

 

 

 

             

Statut je bil sprejet na skupščini 23.2.2020, skladno z Zakonom o društvih (U.l. RS št. 60-2789/1995, 49-2163/1998 in 89-4265/1999) in velja od tega dne. Uporabljati  se začne, ko ga overi pristojni upravni organ RS.

 

S tem dnem preneha veljati statut, sprejet na skupščini dne 11.12.2004.

bottom of page