STATUT

SLOVENSKI KLUB ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME


STATUT


I. SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen


Slovenski klub za britanske ovčarske pasme (v nadaljevanju Klub) je prostovoljna strokovna in športna organizacija, v katero se prostovoljno združujejo fizične osebe z namenom, da organizirano in strokovno opravljajo kinološke dejavnosti, ki jih določa ta statut. Nameni ustanovitve in delovanja Kluba niso politični, ideološki ali verski.


2. člen


Društvo se imenuje SLOVENSKI KLUB ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME
Območje delovanja Kluba je Republika Slovenija.
Sedež kluba je Cesta v zeleni log 21, 1000 Ljubljana.
V prihodnje se naslov kluba spremeni ob zamenjavi predsednika kluba.


3. člen


Klub ima zaščitni znak. Znak je elipsaste oblike. Na njem so upodobljene tri pasme: dolgodlaki škotski ovčar na levi strani, bradati škotski ovčar na desni strani ter borderski ovčar pod njima. Nad njimi je letnica ustanovitve Kluba 1993. Na zunanjem robu je krožni napis SLOVENSKI KLUB ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME, skrajno spodaj pa KZS – FCI.


4. člen


Žig Kluba je elipsaste oblike. Obvezna vsebinska sestavina žiga je ime društva.


5. člen


Klub se lahko povezuje s sorodnimi društvi v Republiki Sloveniji v zveze društev.
Klub se lahko poveže tudi s sorodnimi organizacijami v drugih državah, vendar le pod pogojem, da tak klub ali zveza nima dejavnosti nasprotnih interesom Slovenije.


6. člen


Člani kluba uresničujejo svoje pravice in obveznosti na skupščini, sejah upravnega odbora, strokovnih komisijah, nadzornem odboru in sekcijah Kluba.
V zvezah društev uresničujejo člani Kluba svoje pravice in obveznosti preko delegatov ter s sodelovanjem v organih zveze društev. Delegate določi upravni odbor Kluba.


7. člen


Klub lahko ima zaradi lažjega in boljšega dela sekcije.
Sekcije so metoda dela Kluba in so organizirane po teritorialnem ali pasemskem principu.
Sekcijo ustanovi upravni odbor Kluba po sklepu skupščine Kluba.
V teritorialno sekcijo se vključijo člani Kluba, ki imajo prebivališče ali zaposlitev na območju delovanja sekcije.
V pasemsko sekcijo se vključijo člani Kluba, ki imajo psa te pasme ali jih ta pasma zanima.
Sekcija ni pravna oseba in mora pri svojem delovanju v celoti spoštovati statut Kluba ter druge listine in sklepe Kluba. Najvišji organ sekcije je zbor sekcije, ki ima naslednje pristojnosti in naloge:
- sprejema poslovnik o svojem delu;
- obravnava program dela Kluba, daje predloge in pripombe nanj;
- predlaga kandidate za organe Kluba;
- voli in razrešuje predsednika sekcije ter odbor sekcije;
- obravnava in rešuje aktualno problematiko s področja delovanja Kluba na svojem področju.
Zbor sekcije se sestane najmanj enkrat letno, obvezno pa pred sklicem skupščine Kluba.


8. člen


Za delovanje sekcije je odgovoren odbor sekcije, ki je v stalnem stiku z vodstvom Kluba in zagotavlja kakovostno komuniciranje v obeh smereh. Odbor sekcije je odgovoren za zagotavljanje potrebne pomoči pri organiziranju kinoloških prireditev, ki jih organizira Klub na področju delovanja sekcije.


9. člen


Sekcija se lahko ustanovi na predlog člana Kluba, če je za aktivno delo v sekciji zainteresirano najmanj 10 članov Kluba in se na skupščini Kluba za ustanovitev sekcije izreče najmanj 2/3 prisotnih članov Kluba.


II. DEJAVNOSTI


10. člen


Glavne dejavnosti, ki jih za svoje člane opravlja Klub, so naslednje:
- Vodenje vzreje britanskih ovčarskih pasem z organiziranjem in izvajanjem vzrejnih pregledov, načrtovanjem in analiziranjem vzrejnih kombinacij z namenom doseganja vse boljše kakovosti zunanjosti in značaja britanskih ovčarskih pasem.
- Svetovanje vzrediteljem in lastnikom psov britanskih ovčarskih pasem pri nakupu, vzgoji in prehrani psov ter pri odločanju o vzrejnih kombinacijah.
- Organiziranje vzrejnih pregledov in drugih kinoloških prireditev – ocenjevanj zunanjosti, razstav, nastopov, strokovnih in družbenih srečanj.
- Izdajanje vzrejnih knjižic in vzrejnih dovoljenj članom Kluba za njihove pse.
- Vodenje strokovnih evidenc in analiz v zvezi z britanskimi ovčarskimi pasmami.
- Skrb za strokovni razvoj sodnikov in vzrediteljev britanskih ovčarskih pasem.
- Organiziranje zborov sodnikov za britanske ovčarske pasme z namenom strokovnega izpopolnjevanja in poenotenja kriterijev.
- Vodenje klubske liste sodnikov, ki jih Klub priporoča za sojenje britanskih ovčarskih pasem na kinoloških prireditvah v Sloveniji. Predlaganje sodnikov za kinološke prireditve v Sloveniji in verifikacija predlogov organizatorjev za sodnike na kinoloških prireditvah v Sloveniji.
- Izdajanje mnenj o strokovni usposobljenosti kandidatov za sodniške pripravnike in kinološke sodnike. Predlaganje člana izpitne komisije KZS /Kinološke zveze Slovenije) za skupino britanskih ovčarskih pasem.
- Vzdrževanje stalnega stika s spremembami standardov britanskih ovčarskih pasem in z vzrejno politiko kinološke organizacije pristojne za standarde različnih britanskih ovčarskih pasem. Posredovanje kriterijskih in terminoloških navodil sodnikom.
- Oblikovanje splošnih kriterijev in na tej osnovi izdajanje sklepov v zvezi z vključevanjem uvoženih psov v slovensko vzrejo, sklepov o paritvah v ožjem sorodstvu in sklepanje o drugih odstopanjih v skladu s strokovnimi pravilniki KZS.
- Posredovanje navodil vzrejnim referentom kinoloških društev.
- Pregledovanje posameznih legel.
- Aktivno vodenje vzrejne politike.
- Publiciranje strokovnih člankov, navodil in druge kinološke literature.
- Prizadevanje za zaščito živali.
- Kot pridobitno dejavnost Klub opravlja tudi organizacijo kinoloških prireditev in druge storitve kinološke dejavnosti.


11. člen


Delo Kluba in njegovih organov je javno.
Klub obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost.


1. Ožjo javnost Klub obvešča:
- Z razpošiljanjem vabil in zapisnikov.
- Z informiranjem članstva v neposrednih stikih.


2. Širšo javnost obvešča:
- S tem, da so seje organov Kluba javne in da se nanje po potrebi vabijo novinarji ter druge osebe, ki so zainteresirane za informiranje.
- Z objavljanjem zapisnikov, sklepov, obvestil, vabil in drugih informacij v glasilu Kinološke zveze Slovenije.
- Preko drugih sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje informacij je odgovoren predsednik Kluba in predsedniki sekcij-


III. ČLANSTVO


12. člen


Redni član Kluba lahko postane vsaka fizična oseba, ki s podpisom pristopne izjave izrazi voljo postati član Kluba. S tem se tudi obveže v celoti spoštovati ta statut ter druge listine in navodila Kluba.
Član Kluba je lahko oseba, ki je vzreditelj, lastnik, strokovnjak ali ljubitelj psov in ima veselje do delovanja v Klubu ter redno plačuje članarino.
V primerih, ko bi član Kluba želela postati oseba, ki je predhodno kršila pravilnike Kinološke zveze Slovenije in/ali so ji bile izrečene disciplinske in/ali druge kazni v drugih društvih s sorodno dejavnostjo, je tajnik Kluba dolžan njeno vlogo za včlanitev posredovati v presojo upravnemu odboru. Le-ta ima pravico odreči možnosti včlanitve taki osebi. V primeru zavrnitve včlanitve v Klub se lahko prizadeta oseba pritoži na skupščino Kluba.


13. člen


Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.
Mladoletni člani do dopolnjenega 15. leta starosti nimajo glasovalne pravice in ne morejo delovati v organih Kluba. Čas tega članstva se vračuna v kasnejše redno članstvo.


14. člen


Člani Kluba so lahko tudi tujci, ki pisno izrazijo takšno željo. Zanje veljajo enaki pogoji in pravice kot za slovenske državljane.
15. člen
Klub ima tudi častne člane. Častni član lahko postane oseba, ki je s svojim delom pripomogla k ugledu in razvoju Kluba. Častne člane na predlog upravnega odbora imenuje skupščina Kluba.
Častni člani ne plačujejo članarine.
Častni član, ki hkrati ni tudi redni član Kluba, ne more delovati v organih Kluba in nima pravice odločati.


16. člen


Sponzorji Kluba so fizične in pravne osebe, ki finančno, materialno, moralno ali kako drugače pomagajo Klubu.
Razmerja in obveznosti sponzorja ter Kluba so določene s posebno pogodbo, ki jo v imenu Kluba podpiše predsednik Kluba. Sponzorsko pogodbo pred sklenitvijo potrdi upravni odbor.


17. člen


Pravice rednih članov Kluba so:
- Da volijo in so izvoljeni v organe Kluba
- Da sodelujejo pri delu Kluba in dajejo predloge organom Kluba.
- Da so informirani o delovanju Kluba in imajo vpogled v dokumente Kluba.
- Da prejmejo priznanja in nagrade za delo v Klubu.
- Da zahtevajo in dobijo strokovno pomoč Kluba pri vzreji in drugih kinoloških dejavnosti.


18. člen


Redni člani so lahko vključeni v delovanje Kluba bodisi z delovanjem v organih Kluba bodisi z delovanjem v sekcijah Kluba po Sloveniji


19. člen


Obveznosti rednih članov so:
- Delovanje v skladu s statutom ter drugimi listinami in sklepi Kluba oz. sekcij.
- Vestno opravljanje funkcije, za katero so bili izvoljeni.
- Spoštovanje vzrejnih pravil ter drugih navodil Kluba, vzrejnih referentov in KZS.
- Da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše oz. nove člane Kluba.
- Spoštovanje zakona in znanje na mlajše oz. nove člane Kluba.
- Spoštovanje zakona in norm o zaščiti živali.
- Varovanje ugleda Kluba s svojim delom in obnašanjem.
- Skrb za dostojno predstavljanje slovenske kinologije na domačih in tujih kinoloških prireditvah.
- Obveščanje tajnika Kluba o spremembi naslova ali drugih podatkov, ki jih zbira Klub.
- Redno plačevanje članarine.


20. člen


Članstvo v Klubu preneha na naslednje načine:
- Z izstopom
- S črtanjem
- Z izključitvijo po sklepu disciplinske komisije
- S smrtjo
- S prenehanjem delovanja Kluba.


21. člen


Član lahko izstopi iz članstva Kluba prostovoljno s pisno izjavo o izstopu, ki jo pošlje tajniku Kluba. Član mora pred izstopom poravnati vse morebitne finančne in materialne obveznosti do Kluba.
Člana se črta iz članstva Kluba, če kljub opominu v 30-ih dneh ne plača članarine za tekoče leto.


22. člen


Član lahko uveljavlja pravice iz statuta samo, če ima plačano članarino za tekoče koledarsko leto.


23. člen


Višino članarine in vpisnine določa skupščina Kluba.


IV. ORGANIZACIJA KLUBA


24. člen


Organi kluba so:
- skupščina
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- strokovna komisija in
- disciplinska komisija.
Funkcionarji Kluba so:
- predsednik,
- tajnik,
- predsednik strokovne komisije in
- blagajnik.


SKUPŠČINA


25. člen


Skupščina je najvišji organ Kluba in jo sestavljajo vsi redni člani Kluba. Na skupščini se volijo drugi organi Kluba. Glasovalno pravico imajo vsi člani Kluba stari nad 15 let.
Zasedanje skupščine je javno.


26. člen


Skupščina je lahko redna in izredna.
Redno skupščino skliče upravni odbor enkrat na leto, predvidoma aprila ali maja.
Izredno skupščino lahko skliče po potrebi predsednik Kluba sam. Skliče jo tudi po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali pa jo skliče na zahtevo najmanj ene tretjine članstva. Izredna skupščina sklepa samo o stvari, zaradi katere je bila sklicana.
Vabila za skupščino s priloženim dnevnim redom in kompletnimi materiali morajo biti poslana najmanj tri tedne pred zasedanjem skupščine.


27. člen


Skupščina predvsem:
- Sprejema statut Kluba in njegove spremembe ali dopolnitve.
- Sprejema letne načrte na predlog upravnega odbora.
- Sprejema letno poročilo o delu in finančno poročilo.
- Sprejema poročilo upravnega odbora, nadzornega odbora, strokovne komisije in disciplinske komisije.
- Voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora, strokovne komisije in disciplinske komisije.
- Voli in razrešuje predsednika Kluba, tajnika predsednika strokovne komisije ter blagajnika.
- Sprejema pravilnike in druge listine Kluba.
- Razpravlja in sklepa o drugih vprašanjih, za katera je pristojna po tem statutu in drugih listinah Kluba in KZS.
- Sprejema finančni načrt in zaključni račun.
- Odloča o članstvu v zvezah društev doma in v tujini.
- Imenuje častne člane.
- Sklepa o nakupu in odtujitvi nepremičnin.
- Odloča o višini članarine.


28. člen


Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.
Če se odloča o:
- spremembi statuta ali
- prenehanju delovanja Kluba,
je potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3 navzočih članov.


29. člen


Mandatna doba voljenih organov in funkcionarjev je 4 leta.
Voli se lahko prisotne in odsotne člane. Odsotne člane se lahko voli le, če je na skupščini predloženo njihovo pisno soglasje.


30. člen


Skupščina Kluba je sklepčna, če je ob napovedani ura prisotnih več kot polovica članov. Če ob napovedani uri začetka skupščine ni kvoruma, se začetek odloži za 15 minut. Po tem času pa skupščina lahko veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj tretjina članov. Če skupščina tudi tedaj ni sklepčna, se začetek ponovno odloži za 15 minut, po tem pa se kvorum zniža na vsaj osem članov.


31. člen.


Skupščino otvori in jo vodi predsednik Kluba. Skupščina na začetku izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika.


32. člen


Skupščina po potrebi izvoli še naslednja delovna organa skupščine, sestavljena iz predsednika in dveh članov:
- volilno komisijo in
- kandidacijsko komisijo.


33. člen


O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, zapisnikar in oba overitelja zapisnika.


UPRAVNI ODBOR


34. člen


Upravni odbor Kluba opravlja organizacijske, strokovne, upravne, administrativne in gospodarsko-finančne aktivnosti Kluba. Je izvršilni organ skupščine in s svojim delom izvaja sklepe skupščine, ter zadeve, ki po svoji naravi sodijo v njegovo delovno področje. Za svoje delo upravni odbor odgovarja skupščini Kluba.


35. člen


Upravni odbor Kluba ima 5 članov. Sestavljajo ga predsednik Kluba, tajnik, predsdnik strokovne komisije in še 2 člana. Sestaja se praviloma enkrat na pol leta. Sestanke sklicuje in vodi predsednik. Po preteku mandata članov upravnega odbora lahko skupščina iste člane ponovno izvoli.
Predsednik Kluba je predsednik upravnega odbora.


36. člen


Upravni odbor opravlja zlasti naslednje zadeve:
- Pripravlja gradivo za skupščino.
- Pripravlja predloge za organizacijske in strokovne listine Kluba.
- Pripravlja poročila o delu ter delovne načrte.
- Skrbi za ustrezno spremljanje in poročanje o finančnem poslovanju Kluba.
- Sprejema letni načrt prireditev in ga usklajuje z drugimi člani KZS.
- Skrbi za vodenje vseh potrebnih evidenc o članstvu in psih.
- Imenuje delegate za skupščino KZS.
- Imenuje po potrebi stalne in občasne komisije.
- Skrbi za dviganje strokovne ravni članstva.
- Upravlja s premoženjem Kluba.
- Sklepa o nakupu in odtujitvi premičnin.


Upravni odbor sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov upravnega odbora. Sklepe sprejema z enostavno večino.


NADZORNI ODBOR


37. člen


Skupščina izvoli tričlanski nadzorni odbor, ki na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče predsednik Kluba, izvoli svojega predsednika.


38. člen


Nadzorni odbor redno nadzira delovanje upravnega odbora, predsednika Kluba, predsednika strokovne komisije, finančno in materialno poslovanje Kluba ter tudi druge aktivnosti Kluba. O svojih ugotovitvah poda na skupščini Kluba neodvisno pisno poročilo.
Nadzorni odbor lahko zahteva sklic izredne skupščine.


39. člen


Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi članu upravnega odbora in drugih izvršilnih organov, imajo pa pravico do udeležbe na sestankih upravnega odbora in drugih izvršilnih organov.


40. člen


Sestanek nadzornega odbora je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov in veljavno sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov.
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini Kluba.


STROKOVNA KOMISIJA


41. člen


Skupščina izvoli petčlansko strokovno komisijo. Sestavljajo jo kinološki sodniki, sodniški pripravniki in vzreditelji psov britanskih ovčarskih pasem.
Ko strokovni organ pri KZS potrdi strokovno komisijo, lahko le ta opravlja strokovno delo v imenu KZS v skladu z danimi pooblastili.


42. člen


Strokovna komisija načrtuje, izvaja in izpopolnjuje strokovno – kinološko delo Kluba. Ukvarja se s problematiko vzreje, ocenjevanja zunanjosti, spremljanjem pasemskih standardov in vzrejne politike za standarde pristojnih kinoloških organizacij. Klub lahko angažira tudi zunanje strokovnjake, ki pa nimajo pravic in obveznosti iz naslova članstva v Klubu.


43. člen


Sestanek strokovne komisije je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov in veljavno sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov.
Strokovna komisija je za svoje delo odgovorna skupščini Kluba.


44. člen


Glavne dejavnosti strokovne komisije so:
- Organiziranje in izvajanje vzrejnih pregledov.
- Organiziranje zborov sodnikov in strokovnih srečanj.
- Oblikovanje vzrejne politike, evidentiranje in analiziranje vzrejnih rezultatov.
- Izdajanje in odvzemanje vzrejnih dovoljenj in obravnavanje vlog lastnikov in vzrediteljev skladno s pristojnostmi Kluba.
- Načrtovanje in izvajanje strokovnega izpopolnjevanja članov. Po dogovoru s Kinološko zvezo Slovenije pa tudi strokovno izpopolnjevanje članov drugih društev, včlanjenih v Kinološko zvezo Slovenije.
- Vodenje evidenc sodnikov, spremljanje rezultatov delovanja sodnikov, pripravnikov in vzrediteljev. Predlaganje list sodnikov upravnemu odbora Kluba.


PREDSEDNIK KLUBA


45. člen


Predsednik Kluba predstavlja Klub in ga neomejeno zastopa. Svoja pooblastila lahko občasno ali stalno z omejitvami ali brez prenaša na druge člane upravnega odbora. Predsednik Kluba skrbi za uspešno delovanje in uveljavljanje Kluba tako v strokovnem kot v organizacijskem smislu.
Predsednik Kluba je odgovoren za zakonito delo Kluba.


46. člen


Predsednik vodi operativno delovanje Kluba. Zadolžen je za kontinuiteto delovanja Kluba v operativnem smislu in skrbi za koordinacijo med funkcionarji Kluba in drugimi člani. Na mesto predsednika Kluba lahko skupščina izvoli samo kinološko in administrativno učinkovitega kandidata.
Predsednik Kluba je odgovoren za zakonito delo Kluba.


47. člen


Pogodbe finančne dimenzije nad 200.000 SIT, ki niso zajete v letnem načrtu, mora pred sklenitvijo odobriti upravni odbor.


TAJNIK


48. člen


Tajnik skrbi za urejenost arhiva Kluba, skrbi za administrativne zadeve, vodi zapisnike in korespondenco ter druga dela po nalogu predsednika Kluba.


49. člen


Tajnik za svoje delo odgovarja predsedniku Kluba in skupščini.


PREDSEDNIK STROKOVNE KOMISIJE


50. člen


Predsednik strokovne komisije izvoli skupščina Kluba. Predsednik strokovne komisije predlaga skupščini člane strokovne komisije, pa tudi spremembe v sestavu strokovne komisije, če so le-te potrebne.
Za predsednika strokovne komisije lahko skupščina izvoli samo dolgoletnega in uveljavljenega kinološkega sodnika in vzreditelja.
Predsednik strokovne komisije mora biti član Kluba.


BLAGAJNIK


Blagajnik je zadolžen za urejenost finančnega poslovanja Kluba in za pravilno in ažurno poslovanje blagajne. Skrbi, da je finančno-materialno poslovanje Kluba v skladu z zakoni in predpisi. Blagajnik po potrebi sodeluje s knjigovodskim sodelavcem, ki je v principu pogodbeno angažiran.


52. člen


Finančno poslovanje Kluba je javno.
Blagajnik za skupščino pripravi letno poročilo o finančnem-materialnem poslovanju in osnutek finančnega načrta za posamezno leto ter ga najkasneje 15 dni pred skupščino dostavi predsedniku Kluba.


V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST


DISCIPLINSKA KOMISIJA


53. člen


Disciplinsko komisijo voli skupščina. Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani in en nadomestni član. Predsednika komisije izvolijo člani izmed sebe na prvi konstitutivni seji, ki jo skliče predsednik Kluba.


54. člen


Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.
Seja disciplinske komisije je sklepčna, če sta prisotna vsaj dva člana in veljavno sprejema sklepe, če zanje glasujeta vsaj dva člana.


55. člen


Disciplinski prekršek stori član Kluba ki:
- zavestno in namerno krši statut Kluba, kakor tudi druge listine Kluba;
- z neprimernim obnašanjem ustvarja nered in moti delo organov Kluba ali klubskih prireditev;
- žali ali kleveta drugega člana Kluba;
- s svojim delovanjem vnaša razdor med člane oziroma organe Kluba;
- ne opravlja nalog in funkcij ali pa te opravlja nevestno in s svojim ravnanjem povzroča škodo Klubu;
- ravna v nasprotju s splošno sprejetimi kinološkimi in etičnimi normami.
Disciplinske prekrške in disciplinske ukrepe podrobneje opisuje disciplinski pravilnik Kluba, ki ga sprejme skupščina Kluba.


56. člen


O disciplinskih prekrških odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki posluje po disciplinskem pravilniku Kluba.
O pritožbah proti ukrepom disciplinske komisije odloča na svojem prvem sklicu skupščina Kluba kot drugostopenjski organ.
Član se ima pravico pisno pritožiti v roku 30 dni po prejemu sklepa na skupščino Kluba, ki o zadevi dokončno odloča. Pritožbo pošlje disciplinski komisiji, ki preda pritožbo in vso potrebno gradivo predsedniku Kluba.


57. člen


Disciplinska komisija lahko izreče članom Kluba naslednje disciplinske ukrepe:
- ustni opomin,
- pisni opomin
- prepoved udeležbe na kinoloških prireditvah Kluba za določeno obdobje,
- prepoved izvrševanja funkcij v Klubu za določeno obdobje,
- trajna prepoved opravljanja funkcij v Klubu,
- opomin pred izključitvijo ali izključitev iz članstva Kluba za določeno obdobje in
- trajna izključitev iz članstva Kluba.

 


VI. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE KLUBA


58. člen


Dohodki kluba so:
- javna sredstva,
- sredstva KZS za izvajanje programa,
- vpisnina in članarina,
- dohodki od prireditev in reklam,
- pristojbine za storitve vzrejnega pregleda, pregleda legel in kinoloških prireditev,
- prispevki in dotacije sponzorjev,
- prostovoljni prispevki članov.
Če Klub pri opravljanju pridobitne dejavnosti doseže presežek prihodkov nad odhodki, le tega uporabi za doseganje namenov in nalog, zaradi katerih je bil ustanovljen.


59. člen


Vse premoženje Kluba mora biti ustrezno evidentirano v knjigovodskih listinah Kluba. S premoženjem Kluba gospodari upravni odbor po načelih dobrega gospodarja.


60. člen


Finančno-materialno poslovanje se opravlja v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, s katerim sta določena tudi način in oblika izkazovanja podatkov o premoženju in poslovanju Kluba.
Podatke se izkazuje v skladu z računovodskim standardom za društva.
Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme Klub, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju Kluba in mora biti sestavljeno v skladu z računovodskim standardom za društva in s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju.


61. člen


Klub ima svoj žiro račun, registriran skladno s predpisi, preko katerega opravlja vse svoje finančno poslovanje.


62. člen


Finančno dokumentacijo podpisuje predsednik in člani Kluba, ki jih za to pooblasti predsednik.


VII. KONČNE DOLOČBE


63. člen


Klub preneha:
- po sklepu skupščine,
- po samem zakonu,
- s spojitvijo z drugimi klubi,
- s pripojitvijo k drugemu klubu.


Skupščina lahko sprejme sklep o prenehanju Kluba. Tak sklep je sprejet, če zanj glasuje najmanj 2/3 na skupščini navzočih članov.
Po samem zakonu preneha, če dejansko preneha obstajati ali če s svojim delovanjem meri na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, ter razpihuje narodno, rasno, versko ali drugo sovraštvo in nestrpnost oz. spodbuja k nasilju in vojni.


Prenehanje po samem zakonu ugotovi pristojni organ z odločbo. V primerih iz prve ali druge alineje pripada premoženje Kinološki zvezi Slovenije, Ilirska 27, Ljubljana, proračunska sredstva pa se vrne v proračun.


Skupščina lahko sprejme tudi sklep o spojitvi z drugimi klubi ali pripojitvi k drugemu klubu. V tem primeru se premoženje prenese na klub, ki bi nastal s spojitvijo, oz. na klub, h kateremu bi se klub pripojil.


V Ljubljani, dne 11.12.2004


Tajnica Kluba: Urška Novak

Predsednik Kluba: Lidija Okleščen

Statut je bil sprejet na skupščini dne 11.12.2004, skladno z Zakonom o društvih (U.l. RS št. 60-2789/1995, 49-2163/1998 in 89-4265/1999) in velja od tega dne. Uporabljati pa se začne, ko ga overi pristojni organ.


S tem dnem preneha veljati statut, sprejet na skupščini dne 30.11.2001

Copyright © 2019 by Mark Peter Zoran & KLUB 1 - SLOVENSKI KLUB ZA OVČARSKE IN PASTIRSKE PASME