top of page

ETIČNI KODEKS Slovenskega kluba za ovčarske in pastirske pasme, sprejet na redni skupščini, 5. 6. 2016.


Ta Etični kodeks člane Slovenskega kluba za ovčarske in pastirske pasme zavezuje k:

 

 1. spoštovanju določil Statuta in drugih aktov kluba ter zakonov in predpisov s področja kinologije in zaščite živali,

 2. korektnim medsebojnim odnosom v klubu in kinološkem okolju,

 3. odgovornemu skrbništvu svojega psa,

 4. športnemu obnašanju na kinoloških prireditvah,

 5. in pošteni vzrejni praksi.

Član Slovenskega kluba za ovčarske in pastirske pasme:

 •  bo vedno spoštoval določila Statuta kluba, drugih klubskih aktov in tega kodeksa,

 •  ne bo nikoli kršil določil Statuta in drugih aktov Kinološke zveze Slovenije,

 •  bo dosledno upošteval zakonske ureditve s področja zaščite živali,

 •  bo imel vedno pred očmi dobrobit pasme ter ugled kluba in njegovih članov,

 •  nikoli ne bo kakorkoli ponarejal dejstev ali dokumentov svojih živali,

 •  in nikoli ne bo širil napačnih ali neresničnih informacij o svojih in tujih psih, vzrediteljih ali drugih skrbnikih ovčarskih in pastirskih pasem.
   

V medsebojnih odnosih se bo član kluba:

 •  do sočlanov obnašal korektno in z dolžno spoštljivostjo,

 •  trudil za kolegialne odnose, medsebojno pomoč ter pretok znanja in informacij,

 • izogibal obrekovanju, natolcevanju in sovražnemu govoru,

 • in vzdržal kakršnegakoli medsebojnega obračunavanja, morebitna večja nesoglasja pa reševal pred Upravnim odborom kluba.

 

Odgovorni skrbnik bo v celotnem življenju svojega psa skrbel za:

 •  visok standard zdravega življenja in dobrega počutja živali,

 •  pasmi primerno nastanitev in bivalno okolje,

 •  ustrezno prehrano v različnih starostnih obdobjih psa,

 •  redno nego in čistočo psa in njegovega bivalnega okolja,

 •  vso potrebno veterinarsko oskrbo,

 •  pasmi primerno socializacijo in vzgojo,

 •  nekonfliktno bivanje psa v urbanem okolju,

 •  zadostne in redne fizične aktivnosti,

 •  in predvsem za zagotavljanje svoje družbe ter stikov z drugimi živalmi.

Pri športnem udejstvovanju s svojim psom bo član kluba:

 •  tekmoval in razstavljal v športnem duhu ter upošteval splošna načela športnega obnašanja,

 •  upošteval priporočila iz Pravil športnega obnašanja Slovenskega kluba za ovčarske in pastirske pasme,

 •  svoje morebitno nestrinjanje z oceno, uvrstitvijo ali kako drugo okoliščino izrazil izključno po uradni poti delegatu prireditve, organizacijskemu odboru, KZS ali klubu,

 •  in predvsem pazil, da živali nikoli ne bo fizično in/ali psihično preobremenjeval.

 

Odgovorni vzreditelj se bo zavezal k pošteni vzrejni praksi in:

 •  brezpogojno spoštoval določila veljavnega vzrejnega pravilnika,

 •  v vzrejo vključil le živali dobrega zdravja in kondicije, primerne starosti, za pasmo tipičnega značaja in izpričane skladnosti s pasemskim standardom,

 •  kupcem pred prodajo posredoval verodostojne podatke o vzrejni vrednosti in zdravstvenem stanju prednikov,

 •  kupce pred prodajo pošteno seznanil z morebitnimi odstopanji od pasemskega standarda, predvsem pa z dedno prenosljivimi in značajskimi lastnostmi, ki jih žival ima ali pa so prisotne v njenem ožjem sorodstvu,

 •  s kupcem pred izbiro mladiča opravil izčrpen pogovor in ga po svojih najboljših močeh usmeril k izbiri primernega mladiča glede na kupčeve želje, zmožnosti in kinološko predznanje,

 •  mladiče ob oddaji opremil z vso potrebno dokumentacijo in kupoprodajno pogodbo,

 •  bo novim skrbnikom stalno na voljo za informacije, nasvete in drugo pomoč v zvezi z zdravjem, nego, oskrbo, socializacijo, vzgojo, šolanjem in morebitnimi športnimi aktivnostmi,

 •  pozorno spremljal razvoj in morebitno vzrejno aktivnost svojih mladičev,

 •  in bo v izjemnih situacijah vedno pripravljen psa iz svoje vzreje sprejeti nazaj ali mu poiskati nov primeren dom,

 •  nikoli ne bo mladičev ali odraslih psov posredoval preprodajalcem, rejcem in neetičnim vzrediteljem, nepreverjenim kupcem in vsem, pri katerih obstaja utemeljen sum, da pri njih živali ne bodo dobro oskrbljene ali da bodo kakorkoli izkoriščane,

 •  pri prodaji in oglaševanju nikoli ne bo uporabljal neresničnih in zavajujočih podatkov,

 •  nikoli vključil v vzrejo samca ali samico brez vzrejnega dovoljenja.

 

Član kluba je za nespoštovanje ali kršitve določil tega Etičnega kodeksa na škodo pasme, posameznega psa, kluba ali klubskega člana disciplinsko odgovoren in se zoper njega lahko predlaga disciplinski postopek pred Upravnim odborom kluba. Ponavljajoče se in hujše kršitve tega Etičnega kodeksa imajo lahko za posledico tudi izključitev iz Slovenskega kluba za ovčarske in pastirske pasme.

V smislu Evropske Uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in predpisov o varstvu osebnih podatkov sprejema

SLOVENSKI KLUB ZA OVČARSKE IN PASTIRSKE PASME

Cesta v Zeleni log 21, 1000 Ljubljana

 

PRAVILA

O varstvu in zavarovanju osebnih podatkov

In o varovanju zaupnega ter dokumentarnega gradiva

 I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. Člen

S tem pravilnikom se določajo postopki in ukrepi za varstvo in zavarovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja društvo ali njegovi pogodbeni sodelavci. Podatki, ki jih v društvu uporabljajo, so predvsem podatki o članih ter njihovi kontakti. Za pridobljene podatke fizičnih oseb obstaja zakonska ali pogodbena podlaga oziroma osebna privolitev posameznika.

Posebnih zbirk podatkov razen za obveščanje in različna vabila, društvo ne ustvarja in ne uporablja.

Podatki, za katere posredovanje obstaja zakonska podlaga, se posredujejo v obdelavo pogodbenemu partnerju društva, ki vodi računovodstvo. (npr. podatki za izplačilo dnevnic, potnih stroškov, refundacij, in podobno).

Določeni podatki se lahko posredujejo tretjim (npr. KZS ali druga društva), za kar obstaja osebna privolitev ali druga podlaga.

Podatki se hranijo na podlagi zakonsko določenih rokov hrambe oziroma določeno obdobje, ki je določeno za vsako zbirko posebej. Kjer ni posebej določenega roka hrambe, se podatki hranijo do preklica osebe, katere podatke hranimo.

Enako ravnanje v zvezi s postopki in ukrepi se izvaja tudi za varovanje zaupnega ter dokumentarnega gradiva, če ni s kakšnim drugim predpisom določeno drugače.

 

​2. Člen

Pravila določajo ukrepe za zavarovanje pri zbiranju, obdelovanju, shranjevanju posredovanju, uporabi in drugih procesih v zvezi z osebnimi podatki ter gradiv.

V zadevah, ki jih ne urejajo ta pravila, se neposredno uporabljajo določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov oziroma Uredbe in ostalih navodil ali sklepov, ki urejajo posamezno področje bolj podrobno.

 

 II. ZAVAROVANJE PODATKOV IN GRADIVA

 

3. Člen

Zavarovanje osebnih podatkov in zavarovanje gradiv zajema postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo podatki ter preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščeno obdelavo teh podatkov, tako da se:

 • Varuje programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki (dostop do programske opreme je mogoč le z ustreznim uporabniškim imenom in geslom, ki je za vsakega člana, ki mu je omogočen dostop, individualen);

 • Zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov (fizično uničenje podatkov – razrez, sežig, … ).

Računalniki ali druga strojna oprema, na kateri se obdelujejo ali hranijo osebni podatki so izven uporabe izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni, dostop do osebnih podatkov pa zaščiten z geslom. Listine se hranijo v prostorih, ki so zaklenjeni in v katere ni mogoč nemoten vstop komurkoli.

Nosilcev osebnih podatkov ter zaupnih podatkov člani in pogodbeniki ne smejo odnašati izven prostorov brez izrecnega dovoljenja predsednika društva osebe ali skrbnika podatkov. Posredovanje osebnih podatkov pooblaščenim eksternim institucijam in drugim, ki izkažejo zakonsko podlago za pridobitev osebnih podatkov, dovoli predsednik.

 

4. Člen

Osebni podatki, vodeni v zbirki osebnih podatkov, se lahko posredujejo drugim uporabnikom samo, če so za njihovo pridobitev in uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se osebni podatki nanašajo.

 

 III. BRISANJE PODATKOV, DOKUMENTARNEGA GRADIVA OZIROMA UNIČENJE NOSILCEV PODATKOV

 

5. Člen

Osebni podatki se vodijo v zbirki osebnih podatkov le toliko časa, koliko je potrebno, da se doseže namen, za katerega se zbirajo in vodijo. Društvo določi, koliko časa se bodo določeni podatki hranili, če tega ne določa zakon.

Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov in gradiv, ki jih ni več potrebno hraniti skladno s predpisi in namenom, se podatki zbrišejo oziroma uničijo nosilci podatkov.

Posameznik lahko zahteva vpogled v podatke, ki se vodijo o njem oziroma zahteva njihovo popravo ali izbris. Dano soglasje za upravljanje s podatki lahko posameznik, na katerega se zbrani podatki nanašajo, kadarkoli prekliče.

 

 IV. UKREPANJE OB UGOTOVITVI O ZLORABI OSEBNIH ALI ZAUPNIH PODSATKOV ALI VDORU V ZBIRKO PODATKOV

 

6. Člen

Člani, ki imajo dostop do podatkov ali jih zbirajo in obdelujejo so dolžni izvajati ukrepe za preprečevanje zlorabe osebnih podatkov in gradiv, katerih razkritje tretjim bi lahko povzročilo škodo in morajo s podatki, s katerimi se seznanijo pri svojem delu, ravnati vestno in skrbno na način in po postopkih, ki jih določajo ta pravila.

Član, ki izve ali opazi, da je prišlo do zlorabe podatkov (odkrivanje osebnih podatkov, nepooblaščeno uničenje, nepooblaščeno spreminjanje, poškodovanje zbirke, prilaščanje podatkov in podobno) ali do vdora v zbirko osebnih podatkov, mora takoj o tem obvestiti predsednika društva.

O zlorabi ali sumu zlorabe osebnih ali zaupnih podatkov se obvesti organe, pooblaščene za pregon.

V. KONČNE DOLOČBE

 

7. Člen

Pravila sprejme ekipa zadolžena od klubskega UO glede uredbe GDPR ter posledično Izjave o objavi in varovanjem podatkov.

S sprejemom in vsebino pravil se seznanijo vsi člani in pogodbeni sodelavci na običajen način.

 

Pravila veljajo od 2019                                                     Predsednica: Lidija Okleščen

bottom of page